Publicaties‎ > ‎

F. Populaire boeken

Op deze pagina staan de populaire boeken eerst genoemd. Daaronder volgen nadere gegevens per boek. 
 • Mag ik belijdenis doen? Apeldoorn: De Banier 1986, 7e druk in 2014
 • Die God leeft nog! Vertaling van: The Faithful Narrative, door Jonathan Edwards, Ede: Hardeman 1987, 5e druk in 2010
 • De natuur en gronden van het geloof, herschrijving van het gelijknamige werk van Jacobus Koelman, Ede: Hardeman 1987, 3e druk in 2011
 • Onbekeerd, Wat doe je ermee? Apeldoorn: De Banier, 5e druk in 2015
 • Opwekking, Utrecht: De Banier 1989, 4e druk (vertaald in Engels: Trowbridge 1998, vertaald in het Russisch 2003)
 • Opwekking tot verootmoediging, Utrecht: De Banier 1991
 • Jouw vragen, (met R. van Kooten). Houten: Den Hertog 1992 
 • Het huwelijksformulier. De actualiteit van het klassieke formulier, Heerenveen: Groen 1999
 • Gedienstige geesten. Bijbels onderwijs over engelen, samen met M.A. Kempeneers, Apeldoorn: De Banier 2009
 • Gezalfd en bedreigd. Het leven van David I, Bunnik: De Banier 2009
 • Bedreigd en ontkomen. Het leven van David IIApeldoorn: De Banier, 2010
 • Leven in de enige troost, Apeldoorn: De Banier 2014

Leven in de enige troost

Geplaatst 5 mei 2015 12:15 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:57 bijgewerkt ]


Tal van theologische werken zijn in de vergetelheid geraakt, maar de Heidelbergse Catechismus blijft een sprankelend geschrift. De geestelijke golflengte van deze catechismus weet mensen in verschillende tijden, culturen en omstandigheden aan te spreken. Het gaat in de Heidelberger om de eenheid en gemeenschap met Christus die functioneert in onze diepe nood. Daaruit bloeit de omgang met de hemelse Vader op en doet de kracht van de Heilige Geest Zijn werking.

Dit boek bevat twee Haamstedelezingen die de auteur hield naar aanleiding van het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus.  

Klik hier om te bestellen.

Bedreigd en ontkomen. Het leven van David II

Geplaatst 5 mei 2015 12:09 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:57 bijgewerkt ]


De meditaties over het leven van David zijn ontstaan zijn uit een prekenserie van ds. W. van Vlastuin. Daarin komt de uitleg van de geschiedenis aan de orde en worden er lijnen getrokken naar het christelijke leven van vandaag. Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar het kan ook op Bijbelstudiekringen of verenigingen goede diensten bewijzen.

Klik hier om te bestellen.

Gezalfd en bedreigd. Het leven van David I

Geplaatst 5 mei 2015 12:05 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:57 bijgewerkt ]


Niemand had verwacht dat David gezalfd zou worden tot koning over Israël. Maar bij Samuëls komst in

Bethlehem blijkt dat juist Gods wil te zijn. Begint na de zalving het ‘succesleven’ voor David? Integendeel, in deze periode van zijn leven zien we de schaduw van het kruis. Voor David begint een leven van beproeving en bedreiging.
Ds. Van Vlastuin heeft van zijn preken over 1 Samuël, hoofdstuk 16 t/m 20, meditaties gemaakt. Hij geeft een heldere verklaring van de geschiedenis, maar trekt ook lijnen naar het persoonlijke leven. Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kan ook goed dienstdoen op bijbelstudiekringen en verenigingen.

Klik hier om te bestellen.

Gedienstige geesten. Bijbels onderwijs over engelen

Geplaatst 5 mei 2015 11:53 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Bijbels onderwijs over engelen

Engelen - we lezen van hen in de Bijbel. Maar wat weten we eigenlijk van de engelen? In de prediking krijgen de engelen doorgaans weinig aandacht. De schrijvers vragen in dit boek aandacht voor deze 'gedienstige geesten' en brengen de werkelijkheid van de geestelijke machten dichterbij. Het boek bestaat uit een theoretisch en een meditatief gedeelte.

Klik hier om te bestellen. 

Het huwelijksformulier. De actualiteit van het klassieke formulier

Geplaatst 5 mei 2015 11:48 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Onze samenleving is in beweging en daarmee ook de opvattingen over waarden en normen. Voor velen is de moraal even veranderlijk als de techniek. Ook de bijbelse opvattingen over de liefde zijn aan slijtage onderhevig; liefde verwordt tot een ik-gericht, prettig gevoel, terwijl het aspect van zelfverloochening ontbreekt. Dit denken gaat aan christenen niet voorbij. Daarom is een voortdurende bezinning op huwelijk en gezin nodig. 
Dominee Van Vlastuin schreef in de kerkbode van de gemeente Opheusden een aantal artikelen over het huwelijksformulier. De reacties op zijn preken over het zevende gebod brachten hem tot het bundelen en bewerken van deze materie. 
In dit boekje belicht de auteur vanuit Gods Woord de inzetting en de bedoeling van het huwelijk. Hij trekt de lijnen naar onze situatie door. Zo licht het wonderlijke geheim van de liefde op. Het is niets minder dan een teken van de aanwezigheid van de Schepper. 

Jouw vragen (met Ds. R. van Kooten)

Geplaatst 5 mei 2015 11:42 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Toen Terdege een vragenrubriek voor jongeren begon, kwamen er heel veel reacties. Veel jongeren stelden vragen over problemen van verschillende aard, vooral op ethisch en geestelijk gebied.
De beide predikanten stuurden de vragers niet met een kluitje in het riet, maar probeerden vanuit de Heilige Schrift een eerlijk antwoord te geven. 
In dit boekje zijn de belangrijkste vragen gebundeld. 
Een uitgave van blijvende waarde!

Dit boek is helaas niet meer leverbaar. 

Opwekking tot verootmoediging

Geplaatst 5 mei 2015 11:23 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Zondebesef is een wezenlijk element van het christelijk leven. In dit boek komt dit onderwerp aan de orde.
In de eerste plaats spreekt de auteur zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van zondebeleving. 
In de tweede plaats geeft hij aan hoe zondebesef onlosmakelijk met andere aspecten van het christelijk leven samenhangt, waarbij ook onjuiste opvattingen over deze beleving afgewezen worden.
Het boekje eindigt in de derde plaats met een indringend appel tot verootmoediging. 

Dit boek is helaas niet meer leverbaar. 

Opwekking

Geplaatst 5 mei 2015 06:34 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Dit boek is geschreven vanuit een diepe bezorgdheid over de situatie van de kerk in Nederland. Het godsdienstig bedrijf draait op volle toeren. We hebben goede predikanten en volle collectezakken. In de gereformeerde gezindte valt nog niet te klagen over het aantal kerkgangers.
Allerlei reformatorische activiteiten onderstrepen de bloei van het kerkelijk leven. 
Wat is echter het verschil met een maatschappelijke organisatie?
Zijn wij nog kerk, of bestaat onze godsdienst niet uit zoveel meer dan plichten en vormen?
Is het verval van buitenaf en van binnenuit niet reeds veel verder doorgedrongen dan we voor waar willen houden? Is heel ons denken niet geseculariseerd?
Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is enerzijds dat wij gezondigd hebben en dat schuldbelijdenis nodig is. Maar anderzijds ook dat Gods almacht en genade in deze moderne tijd niet krachteloos geworden zijn.
Ook nu kunnen de stromen van de Heilige Geest uitgestort worden tot een nieuwe bloei van de kerk en tot verheerlijking van Gods grote naam. 

Dit boek is helaas niet meer leverbaar. 

Onbekeerd, wat doe je ermee?

Geplaatst 4 mei 2015 13:54 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]


Deze uitgave over 
bekering bestaat uit drie delen.

In het eerste gedeelte gaat de schrijver in op de vraag wie wij als ellendige zondaren zijn tegenover de heilige en rechtvaardige God. Indringend worden de schuilhoeken van ons hart opengelegd.
In het tweede deel wordt de heerlijkheid van de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus beschreven. De diepte van Jezus’ liefde, de kracht van Zijn bloed en de nodiging om tot Hem te komen, komen op een persoonlijke wijze aan de orde.
In het derde deel blijkt hoe het werk van de Heilige Geest in ons leven gestalte krijgt. Door de oproep tot bekering heen werkt de Geest het nieuwe leven met God. Zo gaan we ons haasten. We verklaren de oorlog aan onze vroegere meester en we vinden rust in alle onrust.

Een boek om biddend te lezen!

Klik hier om te bestellen.

De natuur en gronden van het geloof (Jacobus Koelman)

Geplaatst 4 mei 2015 13:49 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:59 bijgewerkt ]


In dit boek maakt Koelman duidelijk wat de oefeningen en daden van het geloof zijn. Sterk benadrukt hij dat de zaligheid buiten de mens ligt. Daarin ligt de bevrijdende kracht van het Evangelie.

Het geloof alleen brengt de ziel tot vereniging met Christus. Niet de liefde, niet de nederigheid, oprechtheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid of vreedzaamheid. Het geloof alleen is het grote gebod van het Evangelie. Alle andere kenmerken moeten door het kenmerk van het geloof getoetst worden, terwijl zij ook hun groei door middel van het geloof krijgen.

Klik hier om te bestellen.

1-10 of 12