Dissertatie‎ > ‎

Woord vooraf

  Dit woord vooraf van academische dank is omringd door de namen van hen die een stempel op mijn leven hebben gezet. Dit boek is opgedragen ter nagedachtenis aan mijn vader Jan van Vlastuin. Zijn opvoeding en levenswandel toonden mij wat ik in de geschriften van Edwards zou herkennen, namelijk de kracht van de godzaligheid. Met dit boek dank ik mijn beide ouders voor alle zorgen die ze voor mij hadden en de mogelijkheden die ze mij gaven om te studeren.

  Ik dank mijn promotor Prof. Dr. W. van ‘t Spijker die dadelijk bereid was om dit onderzoek te begeleiden. Zijn kennis van het detail en zijn inzicht in de grote verbanden stelden hem in staat om ook in een studie die niet direct op zijn terrein ligt, behartens waardige analyses te geven en dienovereenkomstige kritiek te leveren. Bovendien zijn de gesprekken over kerk en theologie, ambt en persoonlijk geestelijk leven voor mij onvergetelijk.

  Prof. Dr. A. de Reuver ben ik zeer erkentelijk dat hij als co-promotor wilde optreden. De intensieve manier waarop hij heeft meegewerkt aan de voltooiing van dit proef schrift dwingt groot respect af. Door zijn betrokkenheid is niet alleen de helderheid van het betoog vergroot, maar vooral ook de fijnzinnigheid van de theologische anlyse verdiept.

  Grote dank komt mij toe aan twee vrienden. Drs. A. Baars maakte ondanks zijn drukke werkzaamheden tijd vrij om een eerste concept van dit proefschrift door te worstelen en met zijn ervaring in het berglandschap van zowel de theologie van Edwards als de theologie van Calvijn de helpende hand uit te steken. Hetzelfde geldt voor Dr. P. de Vries die met zijn parate kennis van de details van de historie van Engeland en Nieuw-Engeland kernachtige opmerkingen aanreikte om het geheel aan te scherpen. Ook de opmerkingen en aanwijzingen van K.P. Minkema, redacteur van de wetenschappelijke uitgave van Edwards’ werken, waren belangrijk.

  De examencommissie van de Theologische Universiteit in Apeldoorn heeft zich grondig verdiept in de proeve van dit proefschrift. De kritiek die zij leverde, heb ik als opbouwend ervaren. Bovendien was dit een hulpmiddel om me nog meer in bepaalde theologische vraagstukken te verdiepen.

  Voor mijn speurtocht in Edwards’ theologie waren verschillende boeken nodig die in Nederland niet binnen handbereik zijn. De bibliotheken van de Universiteiten te Gro ningen en Utrecht boden de nodige faciliteiten. De medewerkers van Beinecke Rare Book and Manuscript Library diepten verschillende manuscripten van preken op. Onvergetelijk is de noeste zoekarbeid van wijlen P. de Klerk die uit de immense biblio theek van het Calvin Theological Seminary te Grand Rapids geschriften naar boven wist te halen die niemand wist te vinden. Het beeld van Charles Chauncy, van de Great Awakening en van Edwards is zo onmiskenbaar scherper geworden.

  Mevr. J. Veldhuijzen uit Katwijk was bereid om het proefschrift minitieus te controle ren op taal- en spellingsfouten. Dhr. G. Franken uit Opheusden en dhr. J.D. van Woer den uit Plockton in Schotland wilden hun oog laten gaan over het gebruik van de Engelse taal. Heel hartelijk dank.

  Het grootste deel van deze studie is geschreven in de pastorie van Opheusden. In de tijd van Wouterswoude werden de eerste voorbereidingen getroffen, terwijl in Katwijk de laatste afwerking restte. Ik dank de gemeenten die mij de gelegenheid gaven om te ervaren dat er een heilzame wisselwerking bestaat tussen theologische studie en pasto rale arbeid.

  Het grootste offer is gebracht door mijn vrouw. Sinds ons huwelijk weet zij eigenlijk niet beter dan dat haar man in zijn vrije tijd studeert. Haar aanwezigheid bracht mij niet alleen steeds terug tot de nuchtere werkelijkheid, maar was door de geborgenheid ervan steeds een inspiratie om te volharden. Zonder haar zou dit boek anders zijn dan het nu is, want ik ben die ik ben door haar.

  Over al de genoemde personen staat de koepel van Gods trouw en genade. De Heere leerde - in de gemeenschap met de heiligen van thans en met Gods kinderen uit het verleden van Reformatie en Great Awakening - door Zijn Geest iets zien van de weer galoze diepte in Zijn Woord als openbaring van Zichzelf. In dat licht is onze kennis oppervlakkig. Aan Hem ben ik eeuwig dank verschuldigd dat Hij mij de eerste beginse len  van het bijbels abc leerde. Eenmaal komt de dag dat alle schaduwen wijken en Zijn glorie zichtbaar schittert.